info@lingualink.co.il 09-9554110 English

להרשמה נא לצור קשר עם לינגואלינק

עצם ההרשמה מהווה אישור קבלת "תנאי ההרשמה וביטול" כפי שמפורטים כאן והצהרה בדבר הסכמתך המפורשת לפרטים ותנאים המפורטים בדפי המידע  בעברית  על בית הספר שבחרת להירשם בו.


נא להעביר צילום הדרכון שלך למייל info@lingualink.co.il

פרטים אישיים

* שדות חובה
שדה חובה שדה חובה
שדה חובה שדה חובה
שדה חובה
שדה חובה שדה חובה
שדה חובה
שדה חובה שדה חובה
ישראלי אחר
שדה חובה שדה חובה
שדה חובה שדה חובה
שדה חובה שדה חובה
שדה חובה
המשך נקה טופס
אנא תקן את השדות מסומנים

בחירת קורס ושפה

* שדות חובה
שדה חובה
שדה חובה
שדה חובה
שדה חובה שדה חובה

קורס נוסף

המשך נקה טופס
אנא תקן את השדות מסומנים

מגורים

* שדות חובה
כן לא
שדות חובה
שדה חובה שדה חובה
כן לא
כן לא
כן לא
כן לא
כן לא
כן לא
כן לא
כן לא
כן לא

התחייבות הנרשם:

הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים ידועים לי והובנו על ידי וכי מקובלים עלי תנאי ההרשמה וביטול כפי שמפורטים בקובץ תנאי הרשמה וביטול. אני הח"מ מתחייב להעביר ללינגואלינק על פי דרישה מצידה ו/או מצד בית הספר בחו"ל, את התשלום עבור ההזמנה שלי, ואם יווצרו הפרשי שער אעביר את התשלום עבור הפרשי שער, וכל דרישה אחרת אשר מיועדת לכיסוי החוב. ידוע לח"מ כי בשליחת הרשמה זו מתחייב הוא לשלם ללינגואלינק כל התשלומים עבור הזמנתו במועד שיפורט באישור ההרשמה וכפי שנדרש על ידי לינגואלינק ובית הספר בחו"ל. למען הסר ספק מסכים הח"מ כי ביטול השתתפות או שינוי או קיצור הלימודים לאחר תחילת הקורס וזאת מכל סיבה שהיא, החזרת הכספים יהיה כפוף לתנאי ביטול או שינוי של בית הספר. בנוסף הריני מאשר כי לינגואלינק זכאית לחייב את הח"מ בתשלום הנדרש בעקבות ביטול, שינוי ו/או בעקבות חובות אחרים המגיעים ללינגואלינק ו/או לבית ספר בחו"ל. הח"מ מצהיר כי ידוע לו שאין לינגואלינק אחראית לכל נזק, הפסד והוצאות כלשהם, העלולים להיגרם על ידי גורמים שאינם במסגרת הזמנה זו בזמן שהות הח"מ בחו"ל ולא תהיינה לח"מ דרישות כלשהן כלפי לינגואלינק בעקבות שהותו זו בחו"ל ו/או טיפול בהרשמה.

שלח הרשמתך נקלטה, תודה רבה נקה טופס
אנא תקן את השדות מסומנים